بیمه کارت بانکی - نماینده

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .